ข่าวประชาสัมพันธ์


 

หน้าหลัก » ข่าวประเทศไทย » ข่าวประชาสัมพันธ์

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

การทำทุ่นดักขยะจากขวดพลาสติก PET

CSR-Making Garbage Trap from PET plastic bottles.jpgเพื่อลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน

ปัจจุบันขยะทะเลเป็นหนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมสำคัญระดับโลก และประเทศไทยติดสิบอันดับแรกของโลกที่ปล่อยขยะลงสู่ทะเล เพื่อดูแลระบบนิเวศและร่วมกันหามาตรการในการลดปัญหาขยะทะเลอย่างยั่งยืน บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ร่วมกับวัดจากแดง จังหวัดสมุทรปราการ จัดทำทุ่นดัก...

อ่านเพิ่มเติม »

โครงการรวบรวมขวดพลาสติก

เพื่อลดปริมาณขยะ และเพิ่มมูลค่าของพลาสติกที่ใช้แล้ว !!

CSR-Collect PET Plastic Bottles.jpg

บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้สนับสนุนแนวทางการจัดการขยะอย่างยั่งยืน รวมถึงส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชุมชนโดยรอบ ดังนั้น เราจึงจัดทำโครงการรวบรวมขวดพลาสติกที่ใช้แล้ว จำนวน 500 ขวด และนำไปบริจาคให้กับ "วัดจากแดง" เพื่อนำไปทอเป็น อ่านเพิ่มเติม »

พี่ปลูกให้น้องเปลี่ยน

เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ

LINE_ALBUM_CSR Planting trees 26 Aug 22_221020.jpg

เนื่องด้วยปัจจุบันมีการบุกรุกและทำลายพื้นที่ป่าธรรมชาติรวมถึงพื้นที่ป่าในชุมชน เพื่อเป็นที่อยู่อาศัยหรือนำต้นไม้มาทำประโยชน์ในด้านต่าง ๆ จึงส่งผลทำให้พื้นที่ป่าลดลง ทางบริษัทสึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด จึงได้จัดทำโครงการปลูกต้นไม้ร่วมกันกับเด็กนักเรียน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขีย...

อ่านเพิ่มเติม »

รักษ์ทะเล

คืนความสวยงามและความสมดุลสู่ธรรมชาติ

เนื่องจากการพัฒนาอุตสาหกรรม, การท่องเที่ยว และภัยธรรมชาติ ก่อให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเล ปะการังเป็นหนึ่งในทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและชายฝั่งที่ถูกทำลายไปค่อนข้างมาก ทางบริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและคืนสุมดลสู่ธรรมชาติ ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกปะการังและปล่อยปลาฉลาม ณ หาด EOD, สัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมนี้จะ

CSR-Coral Planting.jpgอ่านเพิ่มเติม »

ครอบครัว TSUBAKI ร่วมส่งต่อน้ำใจ

บริษัท สึบาคิโมโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จัดกิจกรรม "ครอบครัว TSUBAKI ร่วมส่งต่อน้ำใจ" เพื่อตระหนักถึงความสำคัญของการแบ่งปันและการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในสังคม รวมถึงให้ความสำคัญกับเด็กและเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต โดยกิจกรรม CSR นี้ได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่ไม่ต้องการ/ไม่ใช้แล้ว เช่น เสื้อผ้า ของเล่นเด็ก หนังสือ เครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ และนำไปส่งต่อให้กับเด็กกำพร้า เด็กเร่ร่อน และเด็กด้อยโอกาสที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิบ้านนกขมิ้น

อ่านเพิ่มเติม »