เงื่อนไขการบริการ

การใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

ในการเข้าถึงเว็บไซต์นี้และในโอกาสที่เกิดขึ้นตามมา เราจะถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดที่บังคับใช้ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ Tsubakimoto Chain Co. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้เมื่อใดก็ได้และถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของท่านที่จะต้องทำการตรวจสอบว่ามีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นหรือไม่ การที่ท่านเข้ามาใช้งานเว็บไซต์หลังจากที่มีการประกาศการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขนั้นถือว่าท่านได้ยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขใหม่นั้นแล้ว

ท่านสามารถใช้ ทำสำเนา คัดลอก และพิมพ์สิ่งต่างๆที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการค้าภายในของท่านได้แต่ทั้งนี้ท่านไม่สามารถคัดลอกสิ่งๆใดๆก็ตามที่อยู่ในเว็บไซต์ของเราไปใส่ไว้ในเว็บไซต์ของท่านโดยปราศจากการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. เสียก่อน

ทั้งนี้ Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. จะไม่รับประกัน ไม่เสนอเงื่อนไข ไม่ค้ำประกัน หรือให้การรับรองไม่ว่าจะโดยการแสดงออกหรือโดยนัยสำหรับ:

  1. ความสมบูรณ์หรือความถูกต้องของข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ไซต์ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าจริงอาจจะมีความแตกต่างในบางรายละเอียดจากสินค้าที่แสดงในเว็บไซต์
  2. เนื้อหาของโฆษณาหรือภาพที่แสดงอยู่ในเว็บไซต์ของ Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd.

สินค้าของ Tsubakimoto Chain Co. ที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์นี้สามารถจัดจำหน่ายได้โดย Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. หรือตัวแทนของ Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. ทุกแห่งทั่วโลกภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการขายมาตรฐานของบริษัทหรือของตัวแทนที่จำหน่ายสินค้านั้น

Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขแบบและขนาดของสินค้าที่ลงไว้ในเว็บไซต์เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขการผลิตและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเรื่องของการออกแบบและวัสดุ Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd.ไม่รับประกันว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถใช้งานได้โดยไม่มีการสะดุดหรือปราศจากไวรัสและข้อบกพร่องใดๆ

Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. จะไม่รับผิดต่อความเสียหายใดๆรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทางอ้อมหรือความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่องใดๆที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือในการกระทำหรือการงดเว้นการกระทำใดๆของท่านที่เป็นไปตามคำแนะนำหรือข้อมูลใดๆที่อยู่บนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใดๆที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้

เว็บไซต์นี้มีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. ไม่ได้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาที่ปรากฏบนเว็บไซต์ดังกล่าว

การเชื่อมโยงของ Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. กับเว็บไซต์อื่นๆนั้นไม่ได้หมายความว่า Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. รับรองในตัวสินค้าที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์หรือในตัวเจ้าของเว็บไซต์นั้นๆ

สิทธิทั้งหมดรวมถึงลิขสิทธิ์ในเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านี้และรูปถ่ายใด ๆ ที่แสดงบนเว็บไซต์นี้ในบางครั้งคราวถือเป็นสมบัติของ Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. หรืออยู่ในความควบคุมดูแลของ Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd.

นอกจากนี้เหล่าเครื่องหมายการค้า ชื่อ และโลโก้ของ Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. ถือเป็นสมบัติของ Tsubakimoto Singapore Pte. Ltd. และบริษัทในเครือ เครื่องหมายใดๆที่แสดงถึงบุคคลที่สามถือว่าเป็นสมบัติและลิขสิทธิ์ของบุคคลที่สามนั้นๆหรือบริษัทในเครือ ไม่มีสิ่งใดในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่ว่าจะในทางหนึ่งทางใดก็ตามที่จะมอบลิขสิทธิ์หรือสิทธิใดๆภายใต้เครื่องหมายการค้า ชื่อ หรือ โลโก้ของ Tsubakimoto Chain Co. หรือของบุคคลที่สามใดๆให้เป็นของท่าน