Top Chain

Tsubaki Top Chain

มีให้เลือกสำหรับการใช้งานอย่างหลากหลายทั้งคุณสมบัติและโรงสร้าง

ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนาน บวกกับคุณภาพของสินค้า และการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง เราสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวตกรรมต่างๆ เช่น โซ่ที่มีแรงเสียดทานต่ำพิเศษ ป้องกันสารเคมี ป้องกันการสึกหรอจากแรงกระแทก สำหรับอุณภูมิสูงเป็นพิเศษ เช่นในตู้อบ แอนตี้แบคทีเรีย ฯลฯ

Catalogs