RO Type Heavy Duty Roller Chain

Tsubaki RO Type Heavy Duty Roller Chain

โซ่ของสึบาคิ RO Heavy Duty Roller Chains ได้ออกแบบมาเพื่อใช้ในงานขุดเจาะน้ำมัน, รถขุด, ในงานสร้างถนน และงานอื่นๆที่ต้องใช้เครื่องจักรในการรับภาระหนักๆ สำหรับวัสดุที่ใช้จะเป็นเหล็กอัลลอยที่ผ่านกระกวนการการอบด้วยความร้อนทำปรับปรุงคุณภาพเพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาจากการใช้งานตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้

Product Details

RO Roller Chain RO Roller Chain
Dimensions-mm
Chain No. Pitch
P
Roller Dia.
R
Inner Width
W
RO3140T 44.45 25.40 25.4
RO31613AK 50.80 28.58 32.1
RO3180 57.15 35.70 36.7
RO25H 63.50 31.75 38.1
RO568 77.90 41.28 39.7
BO2512 77.90 31.75 39.7
RO3 78.11 31.75 38.1
RO3H 78.11 31.75 38.1
RO3125 79.38 41.28 39.7
RO1616 88.90 44.45 38.1
RO1338 92.08 53.98 42.4
RO1644A 95.25 44.45 38.1
RO1664A 101.60 57.15 55.9
RO4 103.20 44.45 49.2
RO4HF 103.20 44.45 49.2
RO1245 103.45 45.09 49.2
RO1343 103.89 47.70 49.2
RO1345 103.89 50.80 49.2
RO635 114.30 57.15 52.4
RO1602AA 127.00 63.5 69.9
RO1605AK 127.00 63.5 69.9

Chain with induction hardened pin for wear resistance is also available

Catalogs